بررسی میزان همخوانی زبان پیام كوتاه با زبان فارسی معیار

زبان پیام کوتاه

زبان پیام كوتاه ، امروزه تلفن همراه، به عنوان مدرنترین ابزار ارتباطی شخصی، با امكانات وسیع، آسان و
ارزان، كاربرد ویژهای دارد. از جمله كاربردهای خاص این وسیلة ارتباطی، اساماس (ارسال
پیام كوتاه)است كه با مقاصد متفاوت در مواقع گوناگون از آن استفاده میشود.

در اینجا سعی کردیم تا پیامهای كوتاه از منظر زبانشناسی بررسی شود و به روش تحلیل محتوا،
میزان همخوانی دستوری و معنایی پیامهای كوتاه با زبان فارسی معیار و همچنین نوع مضامین
(جمالت قصار، عاشقانه، پیام تسلیت و تبریك، طنز و جوك) و نوع نگارش آنها (فارسی،
انگلیسی و فینگلیش9 بررسی شود.

جامعة آماری این پژوهش، پیامهای كوتاه دریافت شده در شش ماه اول سال 1387 است

كه تعداد 1795 پیام كوتاه نمونة آماری را تشكیل داده و تحلیل شده است.

 

مقایسة پیامك‌های فارسی و پیامك‌های استفاده شده در جوامع دیگر

مقایسة پیامك‌های فارسی و پیامك‌های استفاده شده در جوامع دیگر و به ویژه در
کشورهای انگلیسی زبان، نشان دهندة این است كه هنوز در زبان فارسی، گونة خاصی با نام
گونة پیام كوتاه شكل نگرفته است.

میانگین 8/7 جمله در هر پیامك (1795 پیامك مطالعه شده
14028 جمله را شامل بودند) و میانگین 5/26 واژه در هر پیامك (1795 پیامك مطالعه شده
47446 واژه را شامل بودند) میانگینهای مناسبی برای داللت بر اصطالح »پیامك« نیست.

نتیجة دیگر اینكه در حال حاضر، تمایل عمومی بر نگارش اكثریت پیامك‏ها به خط فارسی است. ولی
همچنان پیامك‌های زیادی نیز به خط »فینگلیش« ارسال میشود.

 

تلفن همراه ، زبان پیام كوتاه

تلفن همراه پدیدة فناورانهای چندرسانهای و چندصنعتی است كه بازتولید تجربه های
فردگرایانة دوران ماست. سؤال از تعامل فرد، فردیت، فرهنگ و تلفن همراه به طور حتم
(سؤال چندرشتهای) است كه پاسخ آن نیز مستلزم رویكرد و بررسی
(چندرشتهای) است بدین لحاظ، سعی شده است که به این
پدیده از منظر دانش زبانشناسی و زبانشناسی اجتماعی نگریسته شود.
زبان یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و به كارگیری آن یكی از ویژگیهای انسان
اجتماعی به شمار میآید. از این روست كه زبان را نهادی اجتماعی دانسته اند كه مهمترین وظیفة
آن ایجاد ارتباط است . زبان در فرایند ارتباطی جایگاه اساسی دارد. ارتباط
نیز به معنای نوعی شریك كردن دیگران در ذهنیت خود و انتقال ذهنیت خود از حصار فردی
به درون جمع است. از این رو، امروزه میتوان ارتباطات را معادل انتقال معنا یا انتقال مفاهیم یا
3 در تعریفی
2 و الرسن
1 ،شرای
مبادلة پیامها و مفاهیم تعریف كرد  لندبرگ
كوتاه میآورند: (ارتباط عبارت است از انتقال معانی یا پیام از طریق نمادهایی چند)  در فرهنگ لغات وبستر
كلمات، حروف، پیامها، كنفرانسها، مكاتبهها و … انجام گیرد.

 

زبان پیام كوتاه ، زبانی که در جامعه استفاده میشود

دربارة زبانی که در جامعه استفاده میشود، میتوان به دو گونه اشاره كرد:

زبان گفتار یا روزمره، به معنی زبان محاورة رایج یا زبان زندة گفتاری تودة مردم و زبان معیار؛

اگرچه در پارهای از مواقع تفكیك آنها از یكدیگر به سادگی میسر نیست، اما تفاوت میان مراتب زبانی ـ
تفاوت میان زبان محاورة رایج با زبان معیار ـ در نحوة كاربردهای زبان به وضوح مشهود است و
نمیتوان این مراتب زبانی را با یكدیگر در یك تراز قرار داد. به زعم مدرسی زبان
معیار گونهای معتبر از هر زبان است كه الگوها و صورتهای تلفظی، امالیی و دستوری آن را
بیشتر، گویندگان تحصیل‌كرده ای به كار میبرند كه در مراكز فرهنگی و سیاسی هر كشور زندگی
می‌كنند. گونة معیار در ورای گونه های منطقه ً ای و اجتماعی هر زبان قرار دارد و غالبا به عنوان
زبان رسمی در آموزش، رسانه های گروهی، نوشتار و سایر موقعیتهای مشابه از آن استفاده

میشود و در واقع، یك الگوی زبانی معتبر است كه گویندگان گونههای اجتماعی و جغرافیایی
گوناگون هر زبان می‌كوشند به آن نزدیك شوند و در موقعیتهای مناسب از آن استفاده كنند.
كرولی نیز در اثر خود، انگلیسی معیار را در مقابل »انگلیسی بد« قرار میدهد.
اصوال زبان معیار با پیدایش نظام نوشتاری (خط) پا به عرصه گذاشته است. دایرةالمعارف آكسفورد هم در تعریف زبان معیار، آن را گونهای
میداند كه در انتشارات عمومی، رسانههای خبری، آموزش، ارتباطات اداری، اسناد حقوقی و
به ویژه در میان طبقة متوسط كاربرد دارد. البته شاید ویژگی پایانی این تعریف دربارة جامعة
ایران و زبان فارسی ك ً امال صادق نباشد.

زبان معیار چیست و چه ویژگیه ایی دارد؟

هر زبانی به مقتضای شرایطی، همچون تعلق اهل آن به منطقة جغرافیایی و طبقة
اجتماعی معین و جنسیت و قومیت و سن و تحصیالت سخنگویان، دارای گونه های
متعدد است كه از میان آنها یك ـ و احی ً انا چند ـ گونه از اعتبار بیشتری برخوردارند و به
عنوان زبان مشترك پذیرفته شدهاند. كسانی كه این گونه های خاص را به كار میبرند،
از منزلت ممتازی برخوردار میگردند. از این رو، سخنگوی ِ ان سایر گونه ها به تقلید از
زبان آنها گرایش پیدا می‏كنند. این گونة خاص زبان معیار نامیده میشود.
صادقی نیز ضمن معرفی زبان معیار به عنوان زبان طبقة حاكم یا زبان درسخواندگان
به توصیف مشخصات زبان معیار، تثبیت و تدوین آن، گسترش جغرافیایی و منشأ تاریخی و
گونههای نوشتاری و گفتاری آن پرداخته است و زبان معیار را زبانی میداند كه در ورای
لهجههای محلی و اجتماعی رایج در هر كشور قرار دارد و وسیلة ارتباط اجتماعی، علمی و ادبی
كسانی است كه ممكن است در موقعیتهای دیگر به لهجهه ای محلی یا اجتماعی خاص خود
ً همان زبان درس ً خواندگان است و غالبا با زبان نوشتار یكی است.

 

اپلیکیشن ارسال پیامک انبوه جارچی

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: mozhgan hamzee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *