عكس العمل افراد نسبت به دريافت پيامكهاي تبليغاتي ( بخش اول )

پیامکهای تبلیغاتی

پيامكهاي تبليغاتي ، يكي از محبوبترين و شخصي ترين وسايل ارتباطي انسان امروز تلفن همراه است.

به طوري كه در بسياري از كشورها تعداد مشتركين تلفن هاي همراه بيشتر از تعداد مشتركين خطوط
ثابت است. در اين ميان، گزارشهايي نيز از رشد استفاده از تلفن همراه در ايران در دست
است كه بر اساس آنها، ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران در سال 1387 ،به 52 درصد
رسيده است . در واقع تلفن همراه، كانال جديد جالبي براي فعاليتهاي بازاريابي فرد
به فرد فراهم آورده است كه ميتواند امكان برقراري ارتباطات موثرتر با بازارهاي هدف را
با ايجاد رابطه دو طرفه ميان بازارياب و مشتريان، فراهم سازد .

با توجه به جذابيت اين كانال، مهم است كه بدانيم مصرف كنندگان نسبت به
پيامكهاي تبليغاتي ارسال شده به تلفن همراهشان چه نگرشي دارند؟

 

تبليغات موبايلي

مورد كاويها در ژاپن نشان ميدهند كه بازاريابها ميتوانند برنامه هاي جامع تبليغاتي را
در تلفن همراه، با هدف ايجاد يك پايگاه بزرگ از مشتريان بالقوه، درك بهتر مشتريان از
طريق كاوش دادهها و تهيه تبليغات فراهم كنند و در نتيجه با سهولت بيشتر گروه خاصي از
مشتريان را هدف قرار داده و اثربخشي برنامه هاي تبليغاتي خود را اندازهگيري كنند .
اسكاي گن نيز معتقد است، بازاريابان ميتوانند با استفاده از تلفن همراه يك
پيشنهاد درست را در يك زمان مناسب به مصرف كننده ارسال نمايند، ليكن از آنجايي كه
اين رسانه، يك رسانه بسيار شخصي است و توجه فوري مصرف كننده را جلب ميكند،
بايد دقت بيشتري را براي اطمينان از اينكه برنامه هاي تبليغاتيشان براي مصرف كننده
ارزشزا باشد و آنها را آزار ندهد، داشته باشند. اينپوكت در تحقيقي در سال 2002 به اين
نتيجه رسيد كه SMS ،يك ابزار عالي ارتباطي “ارزش نام تجاري” است. اين ابزار در
ايجاد آگاهي از نام تجاري 50 %موفقتر از تلويزيون و 130 %موفقتر از راديو بوده است.

ديويد جينگ جانگ زو (2007 -2006) نيز بيان ميكند كه SMS به عنوان يك
كانال پنجم، در مقايسه با چهار كانال ديگر(تلويزيون، روزنامه، راديو و اينترنت) بسيار
موفقيت آميز بوده است و مزايايي را براي ارسال تبليغات شخصي سازي شده براي مشتريان
فراهم ميآورد.

 

نگرش نسبت به پيامكهاي تبليغاتي

اثرات مثبت و منفي نگرش مصرف كننده نسبت به تبليغ، به طور گسترده اي توسط محققان
بازاريابي و تبليغات مورد بررسي قرارگرفته است. به عنوان مثال ميچل و السن در سال
1981 دريافتند كه نگرش مصرف كنندگان نسبت به تبليغات، گرايش آنها نسبت به نام
تجاري و تمايل ايشان را به خريد از طريق احساسات هيجاني آنها در حين تبليغ، تحت تاثير
قرار ميدهد. همچنين در مطالعهاي كه توسط بيهارتاوا و همكارانش در سال 1993 انجام
شد، محققان به اين نتيجه رسيدند كه به طور كلي هرچه نگرش مصرف كننده نسبت به
تبليغ مثبتتر باشد، احتمال به خاطرآوردن آن بيشتر خواهد بود . اگر چه برخي از
تحقيقات اوليه، نگرش مثبت مصرف كننده نسبت به تبليغ را نشان ميدهند، مطالعات
جديدتر دلالت بر اين دارند كه به طور كلي نگرش مصرف كنندگان نسبت به تبليغات،
منفي است. محققان نيروهاي پيش برندهاي همچون ظهور مصرف كننده گرايي، درك
ريسك، دفاع از خود و بيش از اندازه بودن فعاليتهاي تبليغاتي را از مهمترين دلايل اين
تغيير جهت ميدانند .

 

اپلیکیشن ارسال پیامک انبوه جارچی

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: mozhgan hamzee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *